اوراق مزارعه چیست؟

اوراق مزارعه چیست؟

اوراق مزارعه

 
مزارعه در اصطلاح قراردادی است که به موجب آن، یکی از طرفین قرارداد، زمینی را برای مدت معین در اختیار دیگری قرار می دهد که آن را زراعت کرده و حاصل را با هم تقسیم کنند.
در قرارداد مزارعه، صاحب زمین را مزارع و کسی که روی زمین کار می کند را عامل یا زارع می گویند.
صاحب زمین حتما نباید شخصا مالک زمین باشد، بلکه اگر وکیل یا ولی مالک نیز باشد نیز کفایت می کند
.
اوراق مزارعه از جمله ابزارهای مالی  است که می توان بر اساس قراردادهای شرعی طراحی و در بازارهای اسلامی مورد استفاده قرار داده  شود.

 


 

ناشر اوراق مزارعه  
 

ناشر اوراق مزارعه با سپردن این اوراق و اخذ وجه از متقاضیان، اراضی قابل کشت را خریداری می کند و سپس این اراضی را به موجب عقد قرارداد مزارعه از طرف دارندگان اوراق مزارعه به کشاورزان می‌سپارد تا در آن اراضی محصول کشت کنند و در انتها محصول را با هم تقسیم نمایند.
دارنده‌ی اوراق مزارعه، حکم مالک زمین مزروعی را دارد و کشاورز نقش عامل و ناشر اوراق، نقش وکیل مالک زمین را ایفا می‌کند.

 

چگونگی انجام اوراق مزارعه
 

اوراق مزارعه را موسسه‌ای مالی که در بخش کشاورزی فعالیت دارد در اختیار متقاضیان قرار می‌دهد.
این موسسه با تحقیق و بررسی و کشف اراضی مناسب برای زراعت، متناسب با ارزش خرید، اوراق مزارعه منتشر می‌کند و با دریافت وجه حاصل از واگذاری این اوراق، اراضی مناسب را خریداری و با انجام عملیاتی چون زه‌کشی، کانال‌کشی و … آن اراضی را آماده‌ی کشت می‌کند و آن را طبق قرارداد مزارعه به کشاورزان می‌سپارد تا در آن زمین زراعت کنند و در انتهای سال زراعت، محصول حاصل را طبق قراردادی که بین‌شان بود تقسیم کنند.

 

این اوراق تابع قرارداد مزارعه و منحصرا مربوط به زراعت و همه نوع محصول زراعی می‌شود.
 

 اوراق مزارعه چه محصولاتی را شامل  می شود؟
 

اوراق مزارعه به تبع قرارداد مزارعه منحصر در باب زراعت است و شامل همه انواع محصولات زراعی می شود.