مالیات ۴٠ میلیونی برای خانه های خالی

مالیات ۴٠ میلیونی برای خانه های خالی

کارشناسان اقتصادی معتقدند این مبلغ در برابر احتکار مسکن مانع ایجاد خواهد کردو 460 هزار واحد مسکونی خالی از سکنه در تهران خیلی زود روانه بازار مصرف (فروش یا اجاره) خواهد شد./بورس 24