اوراق-وقف-چیست؟

اوراق وقف چیست؟

وقف عقدی است که نتیجه آن حبس و نگهداری اصل مال و تسبیل  یا  رها سازی منفعت آن در امور...