اوراق-مزارعه-چیست؟

اوراق مزارعه چیست؟

مزارعه در اصطلاح قراردادی است که به موجب آن، یکی از طرفین قرارداد، زمینی را برای مدت...