اوراق-مضاربه-چیست؟ 

اوراق مضاربه چیست؟ 

مضاربه عقدی است که به موجب آن فردی (مالک) مالی را در اختیار شخص دیگری (عامل) قرار می دهد...