منظور-از-نسبت-نقدینگی چیست؟

منظور از نسبت نقدینگی چیست؟

نسبت نقدینگی (Liquidity Ratio) از نسبت‌های مالی است که ازحاصل تقسیم پول نقد و معادل‌های...